Το Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης εποπτεύεται από τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ. Για τον συντονισμό και την οργάνωση των δράσεων του Κέντρου ορίζεται με απόφαση της ΔΕ ένα μέλος ΔΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ ως Συντονιστής του Κέντρου, ύστερα από πρόταση του Αντιπροέδρου της ΔΕ.

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στελεχώνεται από υπαλλήλους του τακτικού προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ ή από υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέσω του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ή από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο Ίδρυμα. Για τη λειτουργία του Κέντρου χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, υποδομές και ο τεχνολογικός εξοπλισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ.